తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు (Telugu Paryaya Padha Nighantuvu)

నిఘంటు నిర్మాణం: ఆచార్య జి. ఎన్. రెడ్డి

http://www.scribd.com/doc/15569515/Telugu-Paryaya-Padha-Nighantuvu

Advertisements

Leave a comment

Filed under నిఘంటువు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s