మందార మకరందము – బమ్మెర పోతన భాగవతం లోని కొన్ని పద్యమందారాలకు మకరంద వ్యాఖ్యానం

డా. సి. నారాయణ రెడ్డి
మందార మకరందము (PDF)

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “మందార మకరందము – బమ్మెర పోతన భాగవతం లోని కొన్ని పద్యమందారాలకు మకరంద వ్యాఖ్యానం

  1. madhu

    sir it is very useful for telugu people. thanq u sir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s